31-10-07

Bruto Nationaal Geluk


Dat klinkt toch geweldig: Bruto Nationaal Geluk. Het is een term die ik gister hoorde in het kader van het bezoek van Willem Alexander en Maxima aan Bhutan. Het is een uitbreiding op het Bruto Nationaal Product. Naast de economische factoren, wordt in dit quotient ook rekening gehouden met het milieu, sociale waarden en de mate waarin mensen geluk ervaren. Er wordt vanuit gegaan dat niet alleen het vervullen van materialistische wensen tot geluk leidt, maar dat welzijn, veiligheid, de mogelijkheid om emotionele en spirituele te kunnen groeien en het krijgen van waardering aan dit gevoel een belangrijke bijdrage leveren.
Ik zou benieuwd welk Bruto Nationaal Geluk er op dit moment in Nederland uit de bus zou rollen. En ik zie al een soort film voor me welke maatregelen er in de politiek genomen worden bij een te laag gelukscijfer om de boel dicht te timmeren, controleren en beheersen. Ik geloof niet dat ik van dat vooruitzicht gelukkig wordt. Misschien zijn en blijven we wel gelukkiger als er bij ons alleen het Bruto Nationaal Product berekend wordt.

30-10-07

Systemisch werk uitgelicht 10 - slot


De afgelopen 10 dagen hebben op dit blog in het teken gestaan van het "systemisch werk". Ik realiseer me dat het een theoretische onderbouwing van een vooral praktische vaardigheid is geworden. Mocht je interesse hebben om jezelf hierin te trainen, dan zijn er bij Coach-Inn volop mogelijkheden. Ook voor het uitwerken van een eigen thema met behulp van een opstelling kun je bij mij terecht. Ik informeer je graag over de wegen die je hierin kunt bewandelen.

Rest mij nog om een verwijzing te maken naar de gebruikte literatuur en dank uit te spreken aan allen die hun kennis over systemisch werk, familieopstellingen en organisatieopstellingen met "de wereld" delen en mij in de afgelopen jaren op verschillende manieren geïnspireerd hebben om ook zelf een bijdrage aan de ontwikkeling van dit vakgebied te leveren. In het bijzonder noem ik hier Jan Jacob Stam, Wibe Veenbaas, Louise Arnold Bik, Margriet van Bentem, Bert Hellinger en Gunthard Weber.

Natuurlijk zal er op dit blog de komende tijd nog wel vaker over systemisch werk geschreven worden, maar voor nu sluit ik deze serie af en vanaf morgen is er ook weer ruimte voor andere onderwerpen.

29-10-07

Systemisch werk uitgelicht 9 - dynamiek: dubbelbeeld


Hoewel er in het systemisch werk meer dynamieken bekend zijn, zal dubbelbeeld de laatste dynamiek zijn die ik in de serie "systemisch werk uitgelicht" beschrijf.
Bij deze dynamiek, ook wel systeemverwarring genoemd, wordt iemand uit het ene systeem (bijvoorbeeld familie) verward met iemand uit een ander systeem (bijvoorbeeld werk). Door deze verwarring wordt op laatstgenoemde gereageerd alsof het eerstgenoemde is (of andersom).

Een veel voorkomend voorbeeld is een medewerker die zijn chef verwart met een vader. Dit gebeurt in situaties waarin de vader een autoritaire houding vertoond (heeft). De medewerker dicht de chef (te) veel autoriteit toe en neemt daardoor zelf te weinig verantwoordelijkheid.
Ook in liefdesrelaties is dit een dynamiek die je regelmatig tegenkomt. Een mannelijke of vrouwelijke partner wordt dan verward met vader of moeder. Dit kan voor veel conflicten zorgen, die gaan over het thema afhankelijkheid en onafhankelijkheid.

In een opstelling wordt deze dynamiek zichtbaar doordat diegene die het dubbelbeeld heeft met een heel kinderlijk gezicht naar bijvoorbeeld de partner of leidinggevende kijkt. Op dat moment is een test of er sprake is van een dubbelbeeld op zijn plaats. Hiertoe wordt een nieuwe representant in de opstelling gebracht. Deze krijgt een positie vlak achter de persoon waarover de verwarring lijkt te bestaan. Is er sprake van een dubbelbeeld dan zal de persoon die verwarring heeft, de focus verplaatsen naar diegene die er achter is geplaatst. Eventueel kan aan de persoon die de verwarring heeft, gevraagd worden, wie de nieuwkomer in de opstelling is. Meestal wordt dan iemand uit het familiesysteem genoemd. Eventueel kan ook nog met uitspraken gewerkt worden in de trent van "ik ben je vader, daar staat je leidinggevende". Als het klopt dan kan de voorste persoon uit de opstelling gehaald worden of een positie 2 meter naar links of rechts innemen. De vraagsteller kan nu de bron aanpakken en dit vraagstuk met diegene uitwerken waar het in oorsprong ontstaan is. Er ontstaat focus in het dubbelbeeld, waardoor de leidinggevende en partner weer in het juiste perspectief gezien worden.
Wordt vervolgd!

28-10-07

Systemisch werk uitgelicht 8 - dynamiek: parentificatie


In deze dynamiek voelt iemand zich verheven boven iemand die in rangorde hoger staat. Daarmee wordt niet voldaan aan het respecteren van de feitelijke rangorde (ouder wordt kind en kind wordt ouder, medewerker stelt zich op de positie van leidinggevende en de leidinggevende komt ten onrechte op de positie van de medewerker te staan).

In een familie is dit het geval als een kind zich verheven voelt boven de ouders. Meestal ontstaat dat als het kind geen gelukkige jeugd heeft gehad (geen kind heeft mogen zijn, redder van de ouders is geweest of meer opleiding heeft genoten dan de ouders). Het kind stelt dan impliciet of expliciet de ouders verantwoordelijk voor het "ongelukkig zijn".

In een organisatie treedt deze dynamiek op tussen managers en medewerkers. Een medewerker voelt zich verheven boven de manager bijvoorbeeld omdat hij een specialist op een bepaald vakgebied is. In dat geval is het natuurlijk ook zo dat de medewerker op de inhoud/kennis "hoger" in rang is dan de leidinggevende, maar niet als het gaat om het leidinggeven en de feitelijke positie in de organisatie. Er worden dan dingen door elkaar gehaald.

Parentificiering wordt zichtbaar in een opstelling doordat degene lager in de rangorde:
- een minachtende blik toont naar de ouder of de manager
- de ander (ouder of manager) niet aan wil kijken (extreem wegkijkt)
- zich in woorden boven de ander plaatst

De orde kan hersteld worden door het kind de uitspraak te laten doen: jij bent ouder/vader/moeder en ik ben het kind/de zoon/de dochter. Bij een medewerker zal te tekst zijn: jij bent de leidinggevende en ik de medewerker.
Soms is het nodig om degene lager in rang te laten buigen voor degene hoger in rang.

Als een kind of medewerker hiertoe niet in staat is, dan is het mogelijk dat de ouder of leidinggevende ook daadwerkelijk er niet voor de ander kon zijn. Op dat moment is het meer op zijn plaats om de ouder of leidinggevende eerst uit te laten spreken “ik kon er niet voor je zijn en dat spijt me”.

Als de bovengenoemde uitspraken niet "werken" (geen rust brengen) dan kan het zijn dat deze dynamiek al vele generaties lang overgedragen wordt. Dan is het nodig om achter de ouder of leidinggevende respectievelijk diens ouders of eerdere leidinggevende(n) te plaatsen, wellicht tot 4 of 5 generaties terug.
Vaak lukt het het kind of de medewerker dan wel om de "hogere" in rang te achten.
Wordt vervolgd!

27-10-07

Systemisch werk uitgelicht 7 - dynamiek: ik doe het in jouw plaats


De dynamiek "ik doe het voor jou" ontstaat als iemand iets ziet of kan, wat een ander niet zag of gekund heeft.

Zo zie je dat kinderen een beroep kiezen, waarbij zij de dromen van de één van de ouders waar maken. Deze heeft bijvoorbeeld zelf niet de mogelijkheden of het lef gehad om een bepaald vak te kiezen. Het kind gaat het dan doen in plaats van de ouder. Het kind staat dan vaak ambivalent tegenover het gekozen vak.
In een opstelling is deze dynamiek zichtbaar, doordat de representant die het doet in plaats van de ouder, een hele kinderlijke uitstraling op het gezicht heeft en weinig kracht voelt ten op zichte van het gekozen vak. Het laten doen van een uitspraak richting de ouder "ik deed dit vak voor jou en ga nu mijn eigen keuze maken" geeft vaak veel verlichting.

In maatschappelijke zin kan het zijn dat de huidige generatie moet boeten voor iets wat zich in de historie heeft afgespeeld en toen niet gezien werd of bekend was en nu wel. Denk hierbij aan de schadelijkheid van giflozingen, bepaalde medicijnen of asbest. De huidige generatie neemt "de schuld" op zich.
Hier kan het evenwicht hersteld worden, door terug te gaan in de historie en diegene op te stellen die verantwoordelijk is voor de daden. In de opstelling neemt deze persoon zijn egen aandeel in de schuld door de gedupeerden te achten en de aanwezigheid van de huidige generatie die ten onrechte de schuld op zich genomen heeft, te erkennen en de last terug te nemen.

26-10-07

Systemisch werk uitgelicht 6 - dynamiek: ik draag iets voor jou


Vandaag is de dynamiek "ik draag iets voor jou" aan de beurt.
Soms is de last (schuld, rouw, hoeveelheid werk) die iemand moet dragen zo groot, dat een ander besluit om (onafgesproken) een deel van deze last over te nemen. Deze laatste persoon wil het de eerste persoon dan makkelijker maken en eigenlijk gaat dat nog verder want indirect zeg iemand daar dan ook mee "ik ben beter dan jij". Bij deze dynamiek is er sprake van een onbalans in geven en nemen. Uiteindelijk zal iedereen zijn eigen lot moeten dragen.

Een zakelijk voorbeeld is een medewerker die werk over gaat nemen van een directeur, omdat deze te veel op zijn bord heeft liggen. Het betreft hierbij werk dat echt bij een directeursfunctie hoort. De medewerker wordt hier niet extra voor betaald.
In een gezin zijn kinderen soms geneigd om verdriet van de ouders over te nemen als zij zien dat een ouder het alleen niet verwerkt krijgt. Zij proberen dan het verdriet voor hun ouders te dragen.

In een opstelling is deze dynamiek te herkennen aan de houding van een representant. Die staat vaak met afhangende schouders en klaagt over zwaarte of iets op de nek voelen. Het evenwicht kan hersteld worden door deze representant iets zwaars (een tas, bak of steen) in de hand te geven. Deze wordt dan vaak als loodzwaar ervaren. Vervolgens geeft deze representant de last terug aan de rechtmatige eigenaar met de woorden "ik heb deze last voor je gedragen en geef het nu aan je terug".

Wordt vervolgd!

25-10-07

Systemisch werk uitgelicht 5 - dynamiek: ik volg je


Vandaag ga ik nader in op de dynamiek "ik volg je". Deze dynamiek treedt op als iemand in het systeem niet geëerd is of het systeem (gedwongen of vrijwillig) vroegtijdig heeft moeten verlaten. Door het collectieve geweten zal iemand anders in het systeem steeds opnieuw direct of indirect "aandacht" vragen voor de niet geeerde persoon of de persoon die geen plek (meer)heeft. Dit zal net zolang duren tot voldaan is aan de systeemvoorwaarden: er is plek voor iedereen en/of de balans van geven en nemen.

In organisaties kan deze dynamiek optreden als bijvoorbeeld een medewerker met een conflict ontslagen wordt. Als de directie of de medewerkers deze gebeurtenis onder het tapijt schuiven of de ontslagen medewerker niet eren voor datgene wat hij gedaan heeft, dan bestaat de kans dat een andere medewerker de ontslagen medewerker gaat volgen in het vertoonde (vaak ongewenste) gedrag.
In gezinnen is deze dynamiek zichtbaar als een persoon om bijvoorbeeld geloofsovertuigingen genegeerd wordt (uit de familie is gestoten) of dat er onvoldoende gerouwd is om een (jong) overledene (ouders, kinderen, miskraam of abortus)en er ook niet meer over deze persoon gesproken wordt. Een ander familielid (vaak één van de kinderen) volgt dan de overledene. Dit uit zich in dagelijks leven door depressiviteit, eetproblematiek of suïcidale neigingen.

In een opstelling wordt deze dynamiek zichtbaar doordat de persoon die genegeerd wordt, dikwijls in de startopstelling geen plek heeft. Eén van de andere representanten staart dan naar een plek op de grond.
Heeft degene die gevolgd wordt wel een positie in de opstelling dan focust de volgende persoon dikwijls naar de rug van deze persoon. Als je alle representanten een natuurlijke beweging laat maken, dan ontstaat er een beeld van "me and my shadow". Degene die volgt, maakt letterlijk dezelfde bewegingen en gaat een vergelijkbare weg als diegene die geen plek (meer) heeft of niet of onvoldoende geëerd is.

Deze dynamiek kan opgeheven worden door:
- de niet geëerde persoon een plek in het systeem te geven (een representant toevoegen)
- de niet geëerde persoon door de juiste persoon te laten bedanken voor bewezen diensten
- degene die onvoldoende gerouwd heeft, te laten zeggen tegen de overledene: ik mis je
- de volger te laten zeggen: ik blijf en laat jou gaan

Wordt vervolgd!

24-10-07

Systemisch werk uitgelicht 4 - organisatie- en familieopstellingen


In ieder gezin of iedere organisatie komt het voor dat aan één of meerdere van de systeemvoorwaarden niet voldaan wordt (zie systemisch werk - uitgelicht 1). Hierdoor ontstaan dynamieken - patronen - zich herhalende bewegingen. In de volgende dagen zal ik aan verschillende dynamieken aandacht besteden.
Met systemisch werk, familieopstellingen of organisatieopstellingen krijg je inzicht in deze dynamieken. De voorloper van deze methodiek wordt al sinds jaar en dag in de gezinstherapie gebruikt. Er werden in speciale situaties reconstructies gemaakt met behulp van poppen of andere materialen om de gang van zaken in gezinnen na te bootsen.
In de afgelopen jaren heeft de duitser Bert Hellinger een belangrijke bijdrage geleverd om deze techniek verder te ontwikkelen, die nu beter bekend staat als opstellingen, constellaties of systemisch werk. Hij heeft hierbij gebruik gemaakt van zijn ervaring als psychotherapeut en zijn werk als missionaris in Afrika. Inmiddels zijn ook (Duitse) wetenschappers actief betrokken bij de evolutie van deze methodiek. Steeds meer mensen raken gefascineerd door de krachtige en inzichtgevende werking van de opstelling.
Bij een opstelling wordt gebruik gemaakt van het wetend veld. Dit is het energieveld waarin het collectieve weten is opgesloten (zie systemisch werk uitgelicht 3). Dit wetend veld sluit aan bij de theorie van morfogenetische velden van Sheldrake Rupert. Hij ontdekte dat als hij apen op het ene eiland leert om aardappels te zouten in de zee, het niet lang duurt alvorens apen op een ander eiland die ogenschijlijk niet met elkaar verbonden zijn ook hun aardappels zouten in zee. Blijkbaar bestaat er tussen de apen nog een andere (energetische) verbinding. Dit fenomeen staat ook wel bekend als collectief bewustzijn. Dit energieveld speelt een belangrijke rol bij opstellingen.
Bij het proces van opstellen vindt eerst een probleemanalyse plaats. Op basis hiervan bepaalt de begeleider samen met de vraagsteller welke elementen een plaats in de opstelling krijgen. De mensen, die de elementen in de opstelling vertegenwoordigen worden representanten genoemd. De representanten kennen (in de dagelijkse betekenis van het woord) het element, waarvoor zij staan doorgaans niet en hoeven daar ook geen informatie vooraf over te hebben om een goede representant te zijn. Alle representanten krijgen een plek in de ruimte. De gekozen plek komt overeen met de plaats die het element in het werkelijke systeem inneemt. De representanten nemen de tijd en worden zich bewust van de (zintuiglijke) ervaringen op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel die zij op deze positie opdoen. Deze waarnemingen (symptomen) blijken zeer waarheidsgetrouw te zijn.
Door het doen van interventies (vrijwillige of gedwongen bewegingen, het toevoegen van representanten en het doen van uitspraken) onderzoekt de begeleider eerst welke dynamiek zich in het systeem ontwikkeld heeft. De vraagsteller geeft hierbij zonodig informatie over de feitelijke gebeurtenissen in het systeem. Daarna zijn de interventies gericht op het herstellen van de balans in het systeem: het voldoen aan de systeemvoorwaarden.
Door gebruik te maken van het wetend veld en representanten is het niet nodig dat alle deelnemers uit het oorspronkelijke systeem aanwezig zijn om toch de gewenste resultaten te behalen. Een prettig gegeven aangezien de oplossingen om evenwicht in het systeem te krijgen, vaak terug te vinden zijn in de historie (overdracht over meerdere generaties) waarbij mensen betrokken zijn die te oud zijn, niet mee willen werken of zelfs niet meer leven. Terwijl het uitwerken van het vraagstuk voor de vraagsteller van wezenlijk belang is.

De onderstaande video geeft een indruk van de werkwijze van een opstelling. Veel plezier met kijken ........en wordt vervolgd!
23-10-07

Systemisch werk uitgelicht 3 - collectief geweten


De term collectief geweten is bedacht door de socioloog Emile Durkheim. Het komt dicht bij de definitie van cultuur, maar ligt nog iets gecompliceerder. Een groep mensen, gezin, team of afdeling ontwikkelt normen en waarden, leert en verandert gezamenlijk. Er wordt gehandeld als collectief. De hieruit voortkomende regels, wetten en afspraken hebben voorrang op de individuele wensen. Er ontstaat daardoor binnen het systeem een gezamenlijk bewustzijn waarin sociale herinneringen worden opgeslagen. De bijbehorende energie, ordening, verhoudingen en structuur van deze sociale herinneringen blijft (onbewust) intact ook als de samenstelling van de groep verandert.
Valt een plek leeg, stapt er iemand uit de groep, dan zorgen de leden van het systeem ervoor dat de rol die deze persoon had, weer door een ander opgevuld wordt of dat iemand de taken overneemt. Alle radertjes zijn immers nodig om de machine draaiend te houden.
In een organisatie gebeurt dit bijvoorbeeld door het aanstellen van een nieuwe medewerker, waarvan (onbewust) verwacht wordt dat deze gene daar verder gaat waar de voorganger gebleven is en zich dienstbaar opstelt ten opzichte van het collectief. Dit krachtenveld maakt dat de nieuwe medewerker op termijn vergelijkbaar gedrag vertoont als de voorganger of dit nu positief of negatief is.
Ook in een gezin nemen gezinsleden taken of rollen over van een persoon die vrijwillig of gedwongen "weggegaan" is (bijvoorbeeld door overlijden of uitgestoten zijn). Het gezinslid dat deze last op zijn schouders heeft genomen, krijgt dan een dubbelrol waarbij hij of zij weg gaat van de eigen kern en afwijkend (dikwijls onwenselijk) gedrag tentoonspreidt. Hij kwijt zich hiermee van de taak ervoor te zorgen dat er geen informatie uit het collectieve geweten (de gezinshistorie) verloren gaat en stelt zich zo op ten dienste van het collectief.
We zijn geneigd om mensen te beoordelen op datgene wat zij als individu laten zien. In het systemisch werk, wordt vaak duidelijk dat diegene met afwijkend gedrag niet de bron van "de ellende" is, maar eigenlijk als klokkenluider fungeert om aandacht te vragen voor het feit dat er aan één of meerdere van de systeemvoorwaarden niet gerespecteerd wordt (zie systemisch werk uitgelicht 1).
Door met behulp van een organisatie- of familieopstelling met terugwerkende kracht weer aan alle systeemvoorwaarden te voldoen, kan een klokkenluider uit zijn rol bevrijd worden.
Een interessant gegeven om te onderzoeken of jij of iemand in jouw omgeving de rol van klokkenluider op zich heeft genomen. Een allergie van jou naar een ander (of vice versa) kan daarbij een goede ingang zijn.
Wordt vervolgd!

22-10-07

Systemisch werk uitgelicht 2

Het weekend gezinspirit was een groot succes. Voor mij was het de eerste keer dat ik in een workshop met ouders en kinderen gelijktijdig aan het werken was. Vanuit systemisch perspectief een interessante ervaring. Het was bijzonder om de wisselwerking tussen ouders en kinderen mee te maken en te observeren. Het bracht mij dicht bij mijn gevoel en de manier waarop ik zelf met mijn ouder geprobeerd heb om het systeem in evenwicht te brengen.

Nu weer verder met het systemisch werk uitgelicht. Met het onderwerp, tegenstellingen. Wij zijn erg geneigd om in tegenstellingen te denken: donker en licht, zwart en wit, dader en slachtoffer, blank en zwart, macht en onmacht. Natuurlijk zijn er nog wel meer tegenstellingen te bedenken. Deze tegenstellingen geven ook een idee dat er dan sprake is van ongelijkheid. In het gedachtengoed van systemisch werk wordt er vanuit gegaan dat deze tegenstellingen niet bestaan of beter gezegd er wordt aan deze paradoxen voorbij gegaan.
Er kan alleen een dader zijn, als het slachtoffer iemand tot dader maakt, maar daarmee wordt het slachtoffer eigenlijk meteen ook de dader. Dit heft dader en slachtofferschap op. Er is dan ook meteen sprake van gelijkheid, die maakt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen deel.

Het is een gegeven dat er in een systeem altijd gestreefd wordt naar een (overlevings)evenwicht. Zodra ook maar iemand in het systeem iets verandert (ander gedrag, iets toe laten, iets loslaten, communiceren vanuit een andere positie), zullen de andere deelnemers uit het systeem reageren om het evenwicht weer te stabileren. Het is dus zinvol om eenzijdig en als eerste de verantwoordelijkheid te nemen om een verandering in gang te zetten en er op te vertrouwen dat de rest van het systeem dan wel volgt.

Heb jij een idee, waar jij het iniatief kan nemen om iemand te erkennen of vergeven door te bedenken dat je niet alleen slachtoffer maar in datzelfde geval ook dader bent.

Wordt vervolgd

19-10-07

Gezinsspirit


Gister heb ik in dit weblog een start gemaakt om het systemisch werk uit te lichten. Ik sloot af met "Wordt (morgen) vervolgd". Ik heb besloten om dit serieuze werk maandag weer op te pakken. Dit weekend stop ik al mijn energie in het begeleiden van indianenrituelen tijdens de workshop Gezinsspirit. Fijn weekend!

Systemisch werk uitgelichtEen paar weken geleden heb ik op dit weblog in 7 dagen de verschillende chakra's uitgelicht. De komende dagen zal ik dagelijks aandacht besteden aan systemisch werk. Vandaag start ik met het toelichten van een paar begrippen, die onlosmakelijk aan systemisch werk verbonden zijn. Het betreft de begrippen, systeem, patronen, symptomen en dynamieken.

Een systeem
Ieder individu, alle materie of elk thema kan gezien worden als een systeem. Een systeem dat bestaat uit karakteristieke, zichtbare en onzichtbare kenmerken of eigenschappen. Het streeft voortdurend naar een bepaalde balans of deze nou negatief of positief is. Als een dergelijk systeem langdurig bestudeerd wordt dan worden (gedrags)patronen zichtbaar. Patronen die zich elke keer opnieuw manifesteren na bepaalde impulsen, op specifieke plaatsen of op basis van een vast ritme. Zodra een systeem onderdeel uit maakt van een groter systeem, dan kan gezegd worden dat het nieuw ontstane systeem groter is dan de som der delen.

Een patroon
Wikipedia zegt hier het volgende over: een patroon bestaat uit een herhaling van eenvoudiger eenheden of ontstaat uit een herhaalde toepassing van dezelfde regels.
In mijn eigen woorden vanuit het perspectief van het systemisch werk, zeg ik altijd. Gooi alle elementen, alle deelnemers uit een systeem in een hoge hoed, schud goed, "werp" ze op de grond. Als er geen interventies in het systeem gedaan worden, dan zullen de losse elementen uit zichzelf zo gaan bewegen, dat ze weer in hetzelfde patroon, dezelfde bewegingen terecht komen als zij voorheen deden. Een voorbeeld is dat mensen in teams of gezinnen elke keer als zij bij elkaar zijn, op vaste plaatsen gaan zitten. Ook als zij tussentijds in een hele andere omgeving geweest zijn.

Symptomen
Symptomen zijn uitingsvormen, gedragingen, handelingen, gevoelens, die waarneembaar zij bij of tussen de elementen uit een systeem. Zij komen voort het krachtenveld dat bewust of onbewust, zichtbaar of inzichtbaar in het systeem aanwezig is.

Dynamieken
Dynamiek is een luxe woord voor beweging.
Als er in een systeem niet voldaan is aan 1 of meerdere van de volgende systeemvoorwaarden, dan ontstaat er een dynamiek:
1. Er is plek voor iedereen
2. De feitelijke rangorde wordt (her)kend
3. Er is balans van geven en nemen

Er worden binnen het systemisch werk verschillende dynamieken onderscheiden. Een paar voorbeelden:
- ik volg je
- ik doe het voor jou
- parentificatie
- identificatie
- een plek leeglaten
- ik draag iets voor jou
- jij hebt iets van mij genomen
- verstrikking (dubbelbeeld)
De komende dagen worden de verschillende dynamieken met voorbeelden verder uitgewerkt.

Ik sluit af met de koppeling tussen de verschillende begrippen. In een systeem gebeurt iets. Er ontstaat daardoor een krachtveld. De elementen in het systeem reageren op dit krachtenveld. Dit is een zich herhalende beweging, een dynamiek. Zonder interventies ontstaat een patroon. In de dagelijkse praktijk zijn de effecten van dit patroon zichtbaar, voelbaar, hoorbaar en merkbaar in de vorm van de symptomen die de losse elementen en het totale systeem voortbrengen.


Wordt vervolgd.

18-10-07

Individualisering?


Deze week staat de politiek in het teken van verdergaande versnippering of is het nu juist uniciteit?
Rita Verdonk gaat haar eigen weg met de partij "Trots op Nederland". In Leidschendam-Voorburg gaat Ehsan Jami verder als eenmansfractie. Waarom? Omdat ze anders zijn? Iets anders voorstaan? Groepsdynamiek? Egovertroeteling? Of heet het authenticiteit? Nog even en er zijn net zoveel partijen als kabinetszetels.
En wat te denken als we allemaal verder gaan met persoonlijke coaching, ontwikkelingstrajecten en bewustzijnsverruiming. Zitten we dan straks met 16.000000 mensen in de kamer?

17-10-07

Tree of life


Op de site van Indigo Coaching kun je gratis jouw eigen Tree of Life aanvragen. Op basis van jouw geboortedatum wordt de essentie van je innerlijke kracht, de krachten van het verleden en de toekomst en de krachten van je linker- en rechthand weergegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 20 zonnezegels die onderscheiden worden bij de Mayakalender.
Voor diegene die al eerder met de mayakalender of de Tzolkin gewerkt hebben. Het kan zijn dat uit de berekening een ander geboortezegel volgt dan je gewend bent. De meeste Tzolkinprogramma's zijn gebaseerd op de telling volgens Argüelles. Deze Tree of Life kent zijn oorsprong in de telling van de Quiche-Maya. De maker van deze site nodigt je uit om zelf het onderzoek aan te gaan welke zonnezegel het beste bij je past of dat je liever met beiden werkt.

16-10-07

Fijn om te zien


Een momentje voor jezelf, lekker naar bewegende kleuren kijken, even wegzweven, voelen wat er in je lichaam gebeurt, verruiming van je bewustzijn........ Veel plezier!

15-10-07

Herlezen


Gister ben ik voor de tweede keer begonnen in het boek "Vonken van Verlangen" van Wibe Veenbaas. Een schitterend boek over familieopstellingen. Zes jaar geleden las ik het ook al eens. Ken je dat gevoel van "het lijkt wel of ik dit voor het eerst lees". Ik heb het nu bijna bij iedere pagina. Een aparte gewaarwording, dat je bewustzijn in de loop der jaren zo anders is, dat de teksten op een heel ander level bij me binnenkomen en een andere laag wordt aangeraakt.
Het is net als bij een energiereading. Op het moment van de reading kan je misschien 50 % horen en 5 % snappen en de rest blijft ergens in de lucht hangen. Elke keer als je de readingtapes opnieuw afluistert hoor je wat nieuws en begrijp je steeds meer. Het duurt wel meer dan een jaar voordat je de informatie echt kan bevatten.
Met dit gegeven stond ik vanochtend voor mijn overvolle boekenkast. Hoeveel boeken zou een mens in zijn leven nodig hebben als elk boek echt doorleeft zou worden. Geen idee, maar ik geloof wel dat ik dan met een veel kleinere kast toe kan.
Kan je het toch niet laten om wat nieuws aan te schaffen. Neem dan een kijkje op Bol.com of bij Managementboek. Dat is boeken kopen zonder dat je de deur uithoeft.

14-10-07

De maand van de spiritualiteit


Van 27 oktober tot en met 23 november organiseren de KRO, Uitgeverij Ten Have en dagblad Trouw de maand van de spiritualiteit. Door het hele land worden allemaal activiteiten georganiseerd varierend van symposia, lezingen, workshops, filmmarathons tot meditatieve wandelingen. Voor meer informatie kun je terecht op de website www.maandvandespiritualiteit.nl. Daar zijn ook mogelijkheden om je in te schrijven voor de verschillende manifestaties en kun je boeken, CD's en DVD's bestellen.

13-10-07

De zuurkoolclub


Hij staat weer pruttelend in de gang, de pot vol met eigen gemaakte zuurkool. Een traditie die wij al meer dan 35 jaar in ere houden. Mijn ouders zijn er mee begonnen samen met een paar vrienden. Inmiddels is de groep uitgebreid met hun kinderen, aanhang en nu ook al met kleinkinderen. Ieder jaar in oktober komt de groep bij elkaar en worden met een ritueel de witte kolen en savoye kolen geschaaft en gestampt met de toevoeging van karnemelk, jeneverbessen, zeezout en peperkorrels. De gestampte kool gaat in het vat met waterslot, zes weken wachten zodat het geheel fermenteert en dan kan het eten beginnen. Heerlijk! Iedere maand tot aan april eten we gezamenlijk een keer zuurkool en het is de bedoeling dat er elke keer weer een ander recept geserveerd wordt. De variatie blijkt onuitputtelijk. Als er iemand een lekker zuurkoolrecept kent, dan hou ik me aanbevolen.

12-10-07

Storing
Het is weer zover, ik zit weer midden in een periode waarin er allemaal electrische en digitale apparatuur zomaar uit het niets kapot gaat. Vaak overkomt mij dat tegen het einde van een transformatieproces. Het is dan net alsof mijn energietrilling op een verkeerde manier resoneert met het landelijke elektriciteitsnet. Dit keer waren mij telefoon en ADSL aan de beurt. Sinds gisterochtend ben ik onbereikbaar (m.u.v. van mijn mobiel). Na de ontdekking volgde eerst de fase van Sherlock Holmes. Ben ik de enige die er last van heeft of is er een grotere storing. Helaas……ik ben de enige. Hup een belletje naar de KPN, een heel traject langs de bureaucratie. Test links, test recht, nee mevrouw het lijkt toch echt bij u te zitten. Morgenochtend bent u de eerste dan komt er een monteur langs. Leuk als je een eigen bedrijf hebt, dan ben je toch even niet bereikbaar. Dan maar in de overgave. En ik moet eerlijk bekennen het was eigenlijk wel leuk. Ik heb me bezig gehouden met dingen waar ik de laatste tijd niet echt aan toegekomen ben. Lezen, een bezoekje brengen aan de buren, lekker koken….. Misschien wordt het wel tijd voor een “computerloze en telefoonloze zondag”.
Terwijl ik dit zit te schrijven gaat in een keer de telefoon (?!?). Ik schrok me dood. Mijn systeem was er net aan gewend dat juist dat apparaat het even niet zou doen. Het voelt bijna als een inbreuk op de privacy.
Maar goed om een lang verhaal kort te maken. De telefoon doet het weer, de monteur komt niet langs, het zat toch echt in de centrale bij de KPN........en ik ben weer aangesloten op het "leven".

10-10-07

Dank je wel


Vorige week kwam ik de foto's tegen van onze samenwerking bij het Platform van de School voor Coaching. Elke keer bedachten we weer wat nieuws en organiseerden meerdere inspirerende platformdagen. Nadat we besloten om te stoppen met het platform viel de groep uit elkaar en gingen wij ieder een eigen weg.
Na elkaar jaren niet gezien te hebben, was ik benieuwd hoe het met je zou zijn en had het voornemen je een mailtje te sturen. Gister las ik in de krant het bericht van je overlijden door een duikongeval in de Rode Zee. Bizar en onwerkelijk. Brigitte bedankt voor je enthousiasme en de leuke tijd die we samen doorbrachten. Het ga je goed op je reis naar het licht.

09-10-07

Een opstelling op het strand


Gister deed ik met een klant een wandelcoaching op het strand. Het ging over een mogelijke samenwerking die deze klant aan wilde gaan. Al wandelend bespraken wij de verschillende scenario's, maar kwamen tot de conclusie dat er te veel partijen in het systeem aanwezig waren om met het hoofd een juist beeld te vormen. Wij kwman in een circulair gesprek terecht met weinig voortgang en gemengde gevoelens. We namen even de tijd om het geheel visueel te maken. In het zand tekenden we de bedrijven, producten en de verschillende samenwerkingsvarianten. Al snel ontstond er een dynamisch geheel waarbij het zand van links naar rechts vloog, kaders gemaakt en weer uitgeveegd werden, hoopjes zand verschenen en ook weer verdwenen. Zo werden alle scenario's uitgetest. Binnen 5 minuten was duidelijk welke strategie het beste paste. Het was net een organisatieopstelling waarbij aan alle systeemvoorwaarden voldaan was: alles en iedereen had een plek, conform de geldende rangorde en er was sprake van een balans van geven en nemen. Wat was nu de clou? In de samenwerking tussen twee eenmanszaken worden de bedrijven (bedrijfsnamen)en de eigenaren al snel op één hoop gegooid. De opstelling toonde aan dat het essentieel is om de eigenaren en de bedrijven een eigen plek te geven. Het zijn in het krachtenveld verschillende entititeiten die een eigen plek willen en verdienen en een andere energie en bijdrage leveren aan de dynamiek. Vanuit de personen bleken verschillende samenwerkingsvarianten mogelijk te zijn, terwijl voor de bedrijven systemisch gezien maar één optie mogelijk was. En deze optie werd alleen zichtbaar door het doen van de opstelling. Wat een flow gaf deze ontdekking! Ook nu bleek een organisatieopstelling weer goud waard.

08-10-07

Begin de maandag met......


....een lekker eigen gebakken brood met meel van molen De Vlijt uit Wageningen. Vooral op die vaak moeilijke maandag geeft dat een verlenging van het weekendgevoel, zo'n gestolen momentje.

Maandagochtendblues
de glazen rinkelen
deze ochtend leeg
de randen raken
soms een doffe klank

de schrale resten
op de bodem
proeven nu zo bitter
zonder zoete smaak

op fluwelen pootjes
komt de kater
wat later

de schittering
in zijn linker oog
loenst een beetje na
in flinterdun glas
dat gisteren nog
klater was

(Victor van der Daelen)

05-10-07

Sober


Gisteravond was ik uit eten bij Sober een restaurant in een pand dat voorheen de showroom van een garage was. De inrichting is eenvoudig en toch gezellig. De kaart kenmerkt zich door Nederlandse lekkernijen, die zonder veel toeters en bellen klaar gemaakt zijn. Denk aan paling van de firma Snel uit Broek in Waterland, de kalfssaucijs van slagerij Blom uit Amersfoort en een blauwschimmelkaas van boerderij "Doruvael" in Montfoort. Zo smaakte sober heel rijk.
Door de intrede van o.a. de turkse, marrokaanse, aziatische en surinaamse keuken vergeet je soms bijna hoeveel lekkers er op en van Nederlandse bodem te krijgen is.
Tijdens mijn trainingen verzorg ik altijd een lunch. Als er nog iemand leuke tips heeft voor soepen, saldes en snoeperijen uit de Hollandse Pot, dan houd ik me aanbevolen.

04-10-07

CD Energiemanagement


Wil je je eigen energie managen, dan heeft Coach-Inn nu een unieke aanbieding. Een CD met 6 visualisatieoefeningen, waarbij je werkt aan:
- het stevig stevig en aantrekkelijk neer zetten van je aura
- het uitwisselen van energie met anderen
- het aantrekken en afstoten van energie
- het reinigen van een locatie
- het voorbereiden op een belangrijke vergadering of bijeenkomst
- het geven van een (zelf)healing
Deze CD is voor € 17,50 te bestellen door een mail te sturen naar Coach-Inn.

03-10-07

Echt kijken, Echt zien


Wanneer je kijkt
zie je nog niet
wanneer je ziet
grijpt het je aan


(Willem Hussem)


Scherp zien, een analytische blik, eerlijke feedback en emoties...... Dit wordt niet altijd in dank afgenomen en is soms ook gewoon lastig. Voor velen een reden om dit waarnemingskanaal te sluiten. Helaas een talent dat ook voor andere doeleinden ingezet kan worden, gaat verloren. In de training Effectief-Inn-Intuitieve-Waarneming is er alle ruimte om je derde oog weer te openen, daardoor jezelf en anderen beter te zien en te handelen vanuit je intuitie.

02-10-07

Het levensverhaal van een logo


Gister lanceerde ik in de nieuwsbrief een nieuwe huisstijl voor Coach-Inn. Een bijzondere gebeurtenis, waar ik uitgebreid bij stil gestaan heb. Mijn gedachten gingen terug naar het ontstaan van het eerste logo dat ontworpen is door Rob van Niekerk van Frogdesign. Aan de basis ligt een oranje calciet in de vorm van een bol, die ik bij de start van Coach-Inn kocht. De oranje calciet is een energierijke en krachtige steen. Hij is gekoppeld aan het navelchakra en zorgt voor warmte, positiviteit, zachtheid en liefde. Voor mij past dat helemaal bij de naam Coach-Inn, die ik gekozen heb met het idee om in een veilige herberg bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling, transformatie en groei. Vanuit de associatie op de begrippen "kern en kernachtig", is de naam Coach-Inn uit het midden van de bol gekomen. Het geheel werd omringd door foto's van een eclips, waarmee er een relatie tot de natuur gelegd is. Ik heb me lange tijd geidentificeerd met dit logo, de juiste uitstraling waarbij ik me prettig en fijn voelde.
De laatste tijd, realiseerde ik me dat zowel ikzelf, mijn bedrijf, de producten en ook mijn klanten meer zijn dan de oranje kleur, het navelchakra en rondmaken. Hester van Zijll de Jong van Z-inbeeld heeft bij het ontwerpen van de nieuwe look van de website, het nieuwe logo vorm gegeven. Waarbij oude elementen behouden zijn gebleven, maar ook de nieuwe kenmerken een plek gekregen hebben, zoals het blauw/paars van de bovenste drie chakra's, de klant centraal en de steun er omheen. Ik ervaar het als een soort evolutie, waarbij plaats is voor het oude en het nieuwe. Ook al is het voortschrijdend proces en neem ik niet helemaal afscheid van het oude logo, toch wil ik stilstaan bij het bedanken van het eerste logo voor de vele bewezen diensten en de prettige samenwerking. Ook wil ik Rob eren, omdat hij aan de basis van het eerste ontwerp heeft gestaan.

Het is net een soort marketing- en organisatieopstelling, ere wie ere toekomt, de juiste rangorde, een goede balans van geven en nemen en zorgen dat alles en iedereen een plek heeft. Allemaal facetten die onmisbaar zijn om een systeem goed te laten functioneren.

En de oranje calciet......., die heeft een ereplaats in het Bolwerk gekregen.

01-10-07

Projecties


Ik kwam vandaag een mooie tekst tegen van Tenzin Gyatso, de veertiende Dalai Lama:

Iedereen heeft kwaliteiten, je hoeft enkel goed te kijken. Als je het zo bekijkt moet je toegeven dat jouw volstrekt negatief beeld van iemand niet zozeer te wijten is aan diens ware aard, als wel aan jouw eigen perceptie die berust op je eigen projecties.

Wat zal het lekker rustig worden als iedereen zich alleen nog maar bezighoudt met deze eigen projecties en deze projecteert op zichzelf.............. Of ontstaat er dan weer een andere dynamiek?